Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 Definities en algemeen

 1. Dian Franken, gevestigd te Hilversum, KvK-nummer 91337496, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf of Dian Franken.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van de fotograaf.
 4. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Enkel voorafgaand aan de reportage kunt u schriftelijk uw bezwaar kenbaar maken tegen deze voorwaarden.
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

 

ARTIKEL 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 7 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.

 2. Fotograaf kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


 

ARTIKEL 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

 2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. Fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.

 3. Fotograaf is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

 4. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van fotograaf.

 5. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is de klant verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 6. Als klant wordt van jullie verwacht dat jullie tijdig aanwezig zijn op de afgesproken locatie en dat jullie alle benodigde toestemmingen hebben verkregen voor het fotograferen op specifieke locaties. Als klant te laat aanwezig is, komt deze shoot tijd te vervallen.
 7. Indien de fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

 8. Indien klant niet tevreden is met de geleverde foto’s door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, zijn geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen.

 9. Fotograaf is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

 10. Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment wordt vastgelegd. Fotograaf zal wel haar uiterste best doen om alle belangrijke momenten en details vast te leggen.
 11. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

 12. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 13. Fotograaf maakt en bewerkt foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

 14. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de foto’s is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

 15. Indien gewenst kan klant ook een album aanschaffen. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

 

ARTIKEL 4 Tarieven en betalingen

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien gewenst kunnen via de mail nog aanpassingen worden doorgegeven aan de offerte.

 2. Bij alle offertes dient na goedkeuring een aanbetaling van 25% van de totale offerteprijs te worden voldaan. Deze betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van Dian Franken. De aanbetaling dient als bevestiging van de afgesproken datum. In het geval van een bruiloft ontvangt de klant zes weken voor de overeengekomen datum een tweede factuur met het overige openstaande bedrag. Ook deze betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van de fotograaf.

 3. Een reservering staat pas vast na het voldoen van de aanbetaling. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in één keer voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid.
 4. Foto’s zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.

 5. Het aanbetaalde bedrag zal op geen enkele manier teruggevorderd kunnen worden na een annulering, omdat deze datum in reservering is gehouden.

 6. De betalingstermijn voor facturen is standaard 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Bij niet of niet volledige betaling binnen deze termijn volgt eerst een herinnering. Indien het bedrag 30 dagen na de factuurdatum nog steeds niet volledig is voldaan, komt de reservering te vervallen en/of kunnen er verdere stappen worden ondernomen, zoals het inschakelen van een incassobureau. De kosten voor deze stappen zijn voor rekening van de klant. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van de klant.

 7. Eventuele reiskosten van de fotograaf zijn binnen Hilversum bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen, buiten Hilversum dienen deze nog apart te worden voldaan.

 8. Het weer is een onstabiele factor. Bij regen kan de afspraak worden verzet en bij een bruiloft is het bruidspaar verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte binnen locatie. Uiteraard zal de fotograaf haar uiterste best doen om met de klant mee te denken. 

 9. De fotoreportage en de foto’s zijn persoonlijk voor de klant gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

 10. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.

 11. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.

 12. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

 13. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 14. Niettegenstaande enige andere bepaling, worden in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant, de vorderingen van de fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties per direct te vervallen.

 

 

ARTIKEL 5 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf. De fotograaf heeft het recht om binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor de afgekeurde foto’s te leveren. Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.

 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 4. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen, bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 5 dagen een officiële klacht is ingediend.

 5. Het is in geen geval mogelijk om (schade) claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

 6. Klant is tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en zijn of haar eigendommen. Schade aan klant zelf, eigendommen van klant en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

 7. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

 

ARTIKEL 6 Auteursrechten & publicaties

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van de fotograaf. Indien de klant foto’s wil gebruiken voor publicatie, dient de klant altijd vooraf contact op te nemen met de fotograaf.
 2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt verveelvoudigen, publiceren of aan derden beschikbaar wil stellen, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan de fotograaf.
 3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf, deze moet u op ieder verzoek van fotograaf kunnen tonen.
 4. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 5. Op alle foto’s van de fotograaf rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor bedrijfsmatige publicatie tenzij overeengekomen.
 6. Fotograaf mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel niet-commerciële als commerciële doeleinden, tenzij voorafgaand schriftelijk is vastgelegd dat hier door de klant geen toestemming voor wordt gegeven.
 7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Dian Franken” of “Foto: bydianfranken”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe, tenzij anders overeengekomen.
 8. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk zal fotograaf de kosten in rekening brengen die gehanteerd worden bij verkoop plus een schadevergoeding.
 9. Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 10. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de klant toestemming te verkrijgen van fotograaf. Foto’s mogen niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
 11. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
 12. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 13. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 14. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

 

ARTIKEL 7 Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, worden de reeds gedane betalingen terugbetaald aan de klant en zal fotograaf helpen door het aandragen van beschikbare fotografen binnen haar professionele netwerk. De klant dient een nieuwe overeenkomst te sluiten met de vervangende fotograaf en er kan dan ook niet gegarandeerd worden dat dezelfde prijzen zullen worden gehanteerd of onder dezelfde voorwaarden worden gewerkt, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotograaf heeft het recht de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding. In geval van slecht weer is fotograaf bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de shoot deze te verzetten. Indien klant een shoot tijdens golden hour heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit geen reden de shoot kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen.


 

ARTIKEL 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen.

 2. Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid schade

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.

 4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

 5. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien fotograaf een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.

 6. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.
 7. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.

 8. Fotograaf is tevens niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer.

 9. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een shoot op een openbare locatie.

 10. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.

 11. Indien een SD-kaart van fotograaf corrupt gaat voordat de foto’s zijn geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotograaf is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.

 12. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan tweemaal het bedrag dat door haar in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders bepaalt.

 13. Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

ARTIKEL 10 Cadeaubon

 1. Voor de aanschaf van een cadeaubon heeft de afnemer kennisgenomen van deze algemene voorwaarden. Door de cadeaubon aan te schaffen heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk.
 2. De Cadeaubon is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
 3. Het aankoopbedrag van de Cadeaubon is leidend voor de waarde van de Cadeaubon. Wanneer er een prijsstijging heeft plaatsgevonden bij de fotograaf zal de Cadeaubon niet in waarde stijgen.

 

ARTIKEL 11 Bijzondere bepalingen

 1. Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de shoot hierdoor niet kan worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.